Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Ochrona obiektów…"

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 3/RPO/2016 na: zakup usług polegających na kompleksowych pracach konserwatorsko-restauratorskich w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 1. Formularz ofertowy

Zał. 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zał. 3. Oświadczenia AMAB

Zał. 4. Wykaz doświadczenia AMAB

Zał. 5. Wzór umowy AMAB