W związku z pojawiającymi się kłamliwymi i wprowadzającymi w błąd doniesieniami medialnymi, podważającymi rzetelność przeprowadzonych badań, uważamy za konieczne przekazać szerokiej opinii publicznej, co następuje:

1.  Z całą stanowczością podtrzymujemy stwierdzenie zawarte w komunikacie Kurii Metropolitalnej Białostockiej z dnia 14 października 2009 r., które brzmi: "przysłany do oceny materiał (…) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (…) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a  przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją  przypomina". Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie: http://archibial.pl/biuro_prasowe.php?komunikat=965

2.  Wyrażamy głębokie oburzenie z powodu wprowadzania w błąd opinii publicznej poprzez przedstawianie hipotetycznych możliwości pseudonaukowego wyjaśnienia badanego przez nas zjawiska, zwłaszcza przez osoby nie znające zakresu przeprowadzonych badań, nie mające dostępu do ocenianego materiału i zabezpieczonej dokumentacji, a często nie dysponujące nawet elementarną wiedzą o zastosowanych technikach badawczych. Wyrażamy także sprzeciw z powodu nadinterpretacji lub wyjmowania z kontekstu naszych wypowiedzi oraz przedstawiania ich, jako polemiki lub wyjaśnień na stawiane zarzuty.

3.  Fakt zlecenia przez Kurię Metropolitalną Białostocką przeprowadzenia badań pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, traktujemy jako wyraz głębokiego zaufania i  uznania dla osiągnięć naukowych Uczelni i jej pracowników.

4.  Oświadczamy, że wszystkie nasze działania, prowadzone na oficjalną prośbę Kurii Metropolitalnej Białostockiej, były podyktowane prawem i  obowiązkiem pracowników nauki do badania każdego zagadnienia naukowego, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Komitet Etyki w Nauce, Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. med. Maria E. Sobaniec-Łotowska

prof. dr hab. med.  Stanisław Sulkowski


Białystok, dnia 04 listopada 2009 r.