Arcybiskup Nominat Tadeusz Wojda od 1990 r. pracuje w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przez ostatnie pięć lat był podsekretarzem tej kongregacji. Dzięki swej pracy w Watykanie ma doświadczenie Kościoła nie tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Jak sam podkreśla, oprócz obowiązków urzędowych zawsze starał się być duszpasterzem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.


SAKRA BISKUPIA I INGRES DO ARCHIKATEDRY

Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjmie w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 11.00. Udzieli ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami będą abp. Edward Ozorowski oraz abp. Henryk Hoser.

Podczas tej uroczystości odbędzie uroczysty ingres Nowego Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry Białostockiej.


HERB BISKUPI I MOTTO POSŁUGI

Mottem posługi biskupiej nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

Na herbie Arcybiskupa Nominata, związanym z mottem zawołania biskupiego, będzie widoczne Pismo Święte, a na nim kłosy zboża.


ŻYCIORYS

Ks. Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Od 1991 r. ks. Wojda był kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.


DOKUMENTY

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ
LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO DO ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO

LIST ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO DO ARCYBISKUPA NOMINATA TADEUSZA WOJDY

MASS MEDIA

ROZMOWA RADIA i Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM TADEUSZEM WOJDĄ

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM Z SERWISU EPISKOPAT.PL

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM DLA KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ