Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ksiądz Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Podczas tej uroczystości odbył się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do archikatedry białostockiej.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. 5 listopada 2017 r. w białostockiej bazylice archikatedralnej uroczystego nałożenia paliusza Arcybiskupowi Metropolicie dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Abp Wojda jest członkiem komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.


Adres:

Pl. Jana Pawła II 1, 15-087 Białystok

kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
ks. dr Piotr Augustynowicz

tel. 85 66 52 419
e-mail: lp.laibihcra@zraterkes


Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko
BISKUP POMOCNICZY

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup Henryk CiereszkoKsiądz Biskup HENRYK CIERESZKO urodził się 9 września 1955 r. w Hermanówce k. Białegostoku. W roku 1974 uzyskał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 14 czerwca 1981 r. w prokatedrze białostockiej z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. W roku 1983 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski na studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej. W roku 1985 uzyskał licencjat, a w roku 1988 obronił pracę doktorską.

Po powrocie do archidiecezji w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego przy tej parafii. W 1990 r. otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego. Od roku 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej w białostockim Seminarium Duchownym. Od roku 1994 jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi. W latach 1995-1998 oraz 2001-2008 był ojcem duchownym alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W 1998 roku został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Od 2000 r. jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Białostockiej, od 2004 r. rzecznikiem sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego Białostockiego, a od roku 2007 członkiem rady kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej. W roku 2003 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a w roku 2008 został kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

17 listopada 2012 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej i biskupem tytularnym Dices. Święcenia biskupie otrzymał 15 grudnia 2012 w archikatedrze białostockiej. Głównym konsekratorem był Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, zaś współkonsekratorami Abp Senior Stanisław Szymecki i Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „In misericordia Tuae speravit” (Zaufałem Twemu miłosierdziu).

Bp Ciereszko naukowo interesuje się zagadnieniami Miłosierdzia Bożego, jego teologią i kultem. Owocem tego są liczne publikacje książkowe, m.in.: Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Bo na wieki Miłosierdzie Jego, Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego. Opracował także i przygotował redakcyjnie do druku Dziennik bł. ks. Michała Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 roku.

Bp Ciereszko w Konferencji

Episkopatu Polski jest Przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuariów, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskim, Delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, Członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, Członekiem Komisji Maryjnej, Delegatem ds. Ruchu „Wiara i światło” oraz Fundacji „L’Arche”.


Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup Senior prof. dr hab. Edward Ozorowski

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward OzorowskiKsiądz Arcybiskup EDWARD OZOROWSKI urodził się 1 maja 1941 r. w Wólce-Przedmieście k. Białegostoku. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w latach 1958-1964. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. W prokatedrze białostockiej z rąk. Bp. Władysława Suszyńskiego. Studia specjalistyczne odbył w latach 1964-1970 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1967 - magisterium, 1970 - doktorat z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. W. Granata). W 1970 r. rozpoczął prace jako adiunkt w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1973 i 1976 r. dwukrotnie przeprowadził przewód habilitacyjny.. Tam też został zatrudniony jako: docent -1978 r., profesor nadzwyczajny - 1987 r., profesor zwyczajny historii teologii i dogmatyki - 1994 r.

Mianowany przez papieża Jana Pawła II dnia 31 stycznia 1979 r. biskupem pomocniczym Archidiecezji w Białymstoku i tytularnym Bitetto, 2 lutego 1979 r. - prekonizowany, a 29 kwietnia 1979 r. - konsekrowany.

W latach 1979 - 1992 pełnił urząd rektora AWSD w Białymstoku, a w latach 1999 -2012 Kierownika Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. W wymienianym okresie doprowadził do wybudowania budynków AWSD w Białymstoku, rozmów proboszczów katolickich z prawosławnymi miasta Białegostoku.

Należał do różnych Komisji i Rad Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolitą Białostockim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 21 października 2006 r. Ingres do Archikatedry Białostockiej odbył 16 listopada 2006 r.

W herbie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego widnieje św. Franciszek przytulony do ukrzyżowanego Mistrza - Jezusa i Matka Miłosierdzia oraz słowa pasterskiego zawołania z Listu do Filipian „W Tym, który umacnia”.

1 maja 2016 r. zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka, który polecił dalsze kierowanie archidiecezją do nominacji nowego metropolity białostockiego.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował nowym nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. Tadeusza Wojdę SAC I zlecił Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego Archidiecezji Białostockiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę 10 czerwca 2017 r. W związku z tym do tego czasu w kanonie Mszy św. należy wymieniać imię dotychczasowego Pasterza Archidiecezji.Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup Senior dr Stanisław Szymecki

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław SzymeckiKsiądz Arcybiskup STANISŁAW SZYMECKI urodził się 26 stycznia 1924 roku w Katowicach (Załęska Hałda). Święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1947 r. z rąk abp. Angelo Giuseppe Roncallego (Nuncjusza Apostolskiego w Paryżu, później papieża Jana XXIII) w kaplicy Seminarium Polskiego w Paryżu - Rue des Irlandais, święcenia prezbiteratu 3 lipca 1947 r. z rąk kard. Emanuela Suharda (abp. Paryża).

W 1948 roku powrócił do Polski do diecezji katowickiej. Był wikariuszem w parafii w Brzezinach Śląskich (1948-49) i kapelanem bp. Stanisława Adamskiego (1949-57). W 1961 roku uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej w Institute Catholique de Paris (Francja). W latach 1968-78 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Sakrę biskupią przyjął 12 kwietnia 1981 r. z rąk papieża Jana Pawła II w Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie.

W latach 1981-1993 był Biskupem Kieleckim, a w latach 1993-2000 - Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Był Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do współpracy ze stałą Interdykasterialną Komisją Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie; konsultorem kongregacji Edukacji Katolickiej, członkiem Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.


Pasterze Kościoła Białostockiego