Fundacja Spe Salvi w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na streetworkera/ asystenta socjalnego.

Plik z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego