DZISIAJ: Sobota, 31 lipca 2021 | wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera | Rok B, I
Słowo Boże na dziś Kpł 25,1-8-17; Ps 67(66),2-3.4-5.7-8; Mt 14,1-12

Biskupi

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup
dr Tadeusz Wojda
Metropolita Białostocki w latach 2017-2021

  • Data urodzenia: 29 stycznia 1957
  • Święcenia kapłańskie: 8 maja 1983
  • Święcenia biskupie: 10 czerwca 2017
  • Ingres do archikatedry: 10 czerwca 2017
Ksiądz Arcybiskup  dr Tadeusz Wojda

Życiorys

Ksiądz Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.


W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Podczas tej uroczystości odbył się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do archikatedry białostockiej.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. 5 listopada 2017 r. w białostockiej bazylice archikatedralnej uroczystego nałożenia paliusza Arcybiskupowi Metropolicie dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.


Abp Wojda jest członkiem komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz przewodniczący Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.


2 marca 2021 r. abp Tadeusza Wojda został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą gdańskim.
25 marca 2021 r. objął kanonicznie archidiecezję gdańską.

Herb i dewiza

Herb - Metropolita Białostocki w latach 2017-2021

Mottem posługi biskupiej Arcybiskupa Metropolity Białostockiego są słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).


Herb, zbudowany na tarczy, zawiera złoty podwójny krzyż, który jest znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Złoty krzyż oznacza Zmartwychwstałego Chrystusa, a trójlistne zakończenie ramion krzyża symbolizuje Chrystusa pośród Apostołów. Paliusz swą symboliką nawiązuje do obrazu Chrystusa – Dobrego Pasterza, który na swych ramionach niesie zagubioną owcę (por. Łk 15,1-7). Umieszczony w herbie oznacza godność metropolity i wyraża jedność ze Stolicą Apostolską.

W centrum tarczy herbowej znajduje się otwarta złota księga Pisma Świętego, która podkreśla potrzebę głoszenia Ewangelii, zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Na lewej stronie otwartej Biblii znajdują się umieszczone pionowo dwie czerwone litery greckie: Alfa i Omega. Oznaczają one Chrystusa i odwołują się do wersetu z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmocny” (1,8). Chrystus jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia. Głoszenie Chrystusa, który jest Słowem Objawionym, stanowi zadanie wpisane w istotę Kościoła. Czerwone litery na złotej księdze oznaczają świadectwo głoszącego Ewangelię, ale także wolność, którą niesie Chrystus (por. Ga 5,1). Prawą stronę Pisma Świętego wypełniają trzy dojrzałe kłosy. Głoszenie Ewangelii ma bowiem owocować przyjęciem Chrystusa przez ewangelizowanych, ale też szczęściem wiecznym – tak tych, którzy przyjmują Słowo Boże, jak i tych, którzy je głoszą. Kłosy są figurą Kościoła, który żyje Ewangelią, jak też są symbolem Eucharystii, która buduje Kościół.


Nad księgą Pisma Świętego znajduje się sześcioramienna złota gwiazda ze złotym promieniem. Przedstawienie to odwołuje się do gwiazdy betlejemskiej, umieszczonej również w herbie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów), do którego należy abp Tadeusz Wojda. Symbol gwiazdy wskazuje, że orędzie Dobrej Nowiny zaadresowane jest do wszystkich ludzi, przypomina również wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Ten znak wskazuje, że przyjęcie Ewangelii, rozpoznanie Chrystusa i uznanie Go za Pana prowadzi do zbawienia (por. Flp 2,9-11). Gwiazda betlejemska i złoty promień odwołuje się również do tajemnicy narodzin Chrystusa. Jest więc wyrazem nadziei, radości, pokoju, ale również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Gwiazda betlejemska przywołuje na myśl słowa Mędrców, którzy pytając o Chrystusa mówią o tym, iż „widzieli Jego gwiazdę na Wschodzie” (por. Mt 2,2). Także niebieska tynktura tarczy symbolizuje osobę Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na kartach Ewangelii ukazana jest Ona, gdy niesie Chrystusa nie tylko do domu Zachariasza i Elżbiety, ale i poza granice swej ojczyzny. W godzinie Krzyża stała się Matką Kościoła, któremu towarzyszy na drogach wiary poprzez dzieje. Arcybiskup Tadeusz Wojda rozpoczyna swą biskupią posługę w roku stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, skąd Maryja kierowała orędzie nawrócenia i pokuty. Celem Kościoła pielgrzymującego jest niebo. Barwa niebieska odwołuje się więc również do rzeczywistości nieba. Na szarfie, umieszczonej pod tarczą, wypisana jest dewiza herbowa: „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Motto to nawiązuje do słów Chrystusa: „Najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom” (Mk 13,10). Dobra Nowina jest orędziem o Bogu bogatym w miłosierdzie. W Białymstoku św. Jan Paweł II mówił: „Orędzie Bożego miłosierdzia, orędzie Chrystusa miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło także przez wasze miasto – i poszło szeroko w świat” (5 czerwca 1991 r.). Arcybiskup Metropolita Białostocki, rozpoczynając swą pasterską posługę w Kościele Białostockim, podkreśla swym biskupim zawołaniem potrzebę nowego zapału w dziele ewangelizacji i niesieniu orędzia Chrystusa miłosiernego wszystkim ludziom.

Nauczanie

Dekrety i zarządzenia

Nowe zarządzenie Arcybiskupa Metropolity na czas epidemii
Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego na czas epidemii
Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii
Zarządzenie Metropolity Białostockiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
​Zarządzenie w związku z epidemią koronawirusa
Zarządzenie Metropolity Białostockiego dotyczące Nowenny Eucharystycznej w Archidiecezji Białostockiej
Zarządzenie Metropolity Białostockiego dotyczące obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości

Homilie

Homilia wygłoszona przed archikatedrą białostocką z okazji Uroczystości Bożego Ciała - 11.06.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas święceń kapłańskich - 30.05.2020 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia - 19.04.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. rezurekcyjnej - 12.04.2020 r.
Homilia wygłoszona w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku z okazji uroczystości odpustowej - 12.04.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. Krzyżma - 9.04.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w Niedzielę Palmową - 5.04.2020 r.
Kazanie Pasyjne wygłoszona w kaplicy Domu Księży Werbistów w Kleosinie - 22.03.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w Środę Popielcową - 26.02.2020 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - 16.02.2020 r.
Homilia wygłoszona w kaplicy przy ul. Poleskiej w Białymstoku podczas Mszy św. w intencji śp. s. Marii Kalinowskiej ZSJM - 15.02.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w dniu święta Ofiarowania Pańskiego - 2.02.2020 r.
Homilia wygłoszona w katedrze w Ełku na święcenia biskupie ks. Adriana Galbasa SAC - 11.01.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego - 6.01.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki - 1.01.2020 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Pasterki - 25.12.2019 r.
Homilia wygłoszona w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym do kandydatów do diakonatu i kapłaństwa - 14.12.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji Święta Niepodległości - 11.11.2019 r.
Homilia wygłoszona w kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku z okazji 100. rocznicy przybycia Księży Salezjanów do Różanegostoku - 10.11.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji 250-lecia obecności sióstr szarytek w Białymstoku - 9.11.2019 r.
Homilia wygłoszona w kościele pw. św.św. Piotra i Pawła w Suchowoli z okazji 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - 27.10.2019 r.
Homilia wygłoszona w kolegiacie św. Antoniego w Sokółce w Dniu Eucharystii - 6.10.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla rolników, Święta Woda - 29.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w święto bł. Michała Sopoćki w archikatedrze białostockiej - 28.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z obrzędem obłóczyn w kościele św. Wojciecha w Białymstoku - 27.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej nowy rok formacyjny wspólnot młodzieżowych w archikatedrze białostockiej - 21.09.2019 r.
Homilia wygłoszona z okazji rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, Suchowola - 14.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie Pieszej Pielgrzymki Rodzin, Krypno - 7.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie Marszu Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku - 6.09.2019 r.
Homilia wygłoszona z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - 2.09.2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie Zjazdu Katechetycznego w archikatedrze białostockiej - 31.08.2019 r.
Homilia wygłoszona z okazji rocznicy powstania NSZZ Solidarność w kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej - 25.08.2019 r.
Homilia wygłoszona w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w archikatedrze białostockiej - 15.08.2019 r.
Homilia wygłoszona do uczestników Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę - 12.08.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego - 8.06.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji święceń prezbiteratu - 31.05.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji święceń diakonatu - 30.05.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji rocznicy powołania Straży Granicznej - 27.05.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji konsekracji w dziewictwie - 26.05.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3.05.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. rezurekcyjnej - 21.04.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Wigilii Paschalnej - 20.04.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek - 18.04.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w Niedzielę Palmową - 14.04.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji Światowego Dnia Młodzieży - 13.04.2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w Środę Popielcową - 6 marca 2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Białymstoku - 17 lutego 2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w Dniu Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2019 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia 2019 r.
Homilia wygłoszona podczas Pasterki w archikatedrze białostockiej - 25 grudnia 2018 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w archikatedrze białostockiej - 11 listopada 2018 r.
Homilia wygłoszona z okazji ogłoszenia kościoła pw. św. Rocha w Białymstoku Bazyliką Mniejszą - 14 października 2018 r.
Homilia wygłoszona w 10. rocznicę wydarzenia Eucharystycznego w Sokółce - 7 października 2018 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej, w święto bł. Michała Sopoćki - 28 września 2018 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpień 2018 r.
Homilia wygłoszona z okazji uroczystości Bożego Ciała na placu przed archikatedrą białostocką - 31 maja 2018 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. ze święceniami prezbiteratu - 26 maja 2018 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. ze święceniami diakonatu - 25 maja 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Królowej Polski - 3 maja 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Miłosierdzia - 8 kwietnia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Niedzielę Wielkanocną - 1 kwietnia 2018 r.
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. Wigilii Paschalnej w archikatedrze białostockiej - 31 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas Mszy Krzyżma - 29 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Niedziele Palmową - 25 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Światowy Dzień Młodzieży - 24 marca 2018 r.
Słowo do wiernych na zakończenie Miejskiej Drogi Krzyżowej - 23 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 29. rocznicę ocalenia Białegostoku - 9 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w kościele pw. św Kazimierza w uroczystość św. Kazimierza Patrona Metropolii - 5 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w liturgiczne wspomnienie bł. Michała Sopoćki - 15 lutego 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Środę Popielcową - 14 lutego 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Dniu Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2018 r.
Słowo Abp. Tadeusza Wojdy w cerkwi w ramach Tygodnia Ekumenicznego​​ - 19 stycznia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Trzech Króli - 6 stycznia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas Pasterki - 25 grudnia 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas uroczystości nałożenia paliusza - 5 listopada 2017 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Mszy św. za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji- 4 listopada 2017 r.
Homilia wygłoszona w kolegiacie św. Antoniego w Sokółce w 6. rocznicę przeniesienia Cząstki Ciała Pańskiego - 1 października 2017 r.
Homilia wygłoszona w archikatedrze białostockiej podczas Dni Patronalnych Białegostoku - 28 września 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 2017 r.

Listy pasterskie

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z peregrynacją obrazu Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia - 4.03.2020 r.
List pasterski Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego - 1.12.2019 r.
Stanowisko Metropolity Białostockiego w sprawie wydarzeń z 20.07.2019 r. - 22.07.2019 r.
Odezwa w sprawie marszu środowisk LGBT w Białymstoku - 5.07.2019 r.
List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego 2018/2019
List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy do kapłanów w sprawie powołań do kapłaństwa - 28 listopada 2018 r.
List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego 2017/2018
List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy do kapłanów i wiernych archidiecezji po święceniech biskupich i ingresie

Archidiecezja Białostocka


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.
Tweets by BialArchi