DZISIAJ: Środa, 21 października 2020 | 29 tygodnia zwykłego | Rok A, II
Słowo Boże na dziś Ef 3,2-12; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6; Łk 12,39-48

Biskupi

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Arcybiskup
dr Tadeusz Wojda
Metropolita Białostocki

  • Data urodzenia: 29 stycznia 1957
  • Święcenia kapłańskie: 8 maja 1983
  • Święcenia biskupie: 10 czerwca 2017
  • Ingres do archikatedry: 10 czerwca 2017

Kontakt

Pl. Jana Pawła II 1
15-087 Białystok

Kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
ks. dr Piotr Augustynowicz
85 66 52 419
sekretarz@archibial.pl

Ksiądz Arcybiskup  dr Tadeusz Wojda

Życiorys

Ksiądz Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.


W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Podczas tej uroczystości odbył się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do archikatedry białostockiej.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. 5 listopada 2017 r. w białostockiej bazylice archikatedralnej uroczystego nałożenia paliusza Arcybiskupowi Metropolicie dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.


Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

Herb i dewiza

Herb - Metropolita Białostocki

Mottem posługi biskupiej Arcybiskupa Metropolity Białostockiego są słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).


Herb, zbudowany na tarczy, zawiera złoty podwójny krzyż, który jest znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Złoty krzyż oznacza Zmartwychwstałego Chrystusa, a trójlistne zakończenie ramion krzyża symbolizuje Chrystusa pośród Apostołów. Paliusz swą symboliką nawiązuje do obrazu Chrystusa – Dobrego Pasterza, który na swych ramionach niesie zagubioną owcę (por. Łk 15,1-7). Umieszczony w herbie oznacza godność metropolity i wyraża jedność ze Stolicą Apostolską.

W centrum tarczy herbowej znajduje się otwarta złota księga Pisma Świętego, która podkreśla potrzebę głoszenia Ewangelii, zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Na lewej stronie otwartej Biblii znajdują się umieszczone pionowo dwie czerwone litery greckie: Alfa i Omega. Oznaczają one Chrystusa i odwołują się do wersetu z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmocny” (1,8). Chrystus jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia. Głoszenie Chrystusa, który jest Słowem Objawionym, stanowi zadanie wpisane w istotę Kościoła. Czerwone litery na złotej księdze oznaczają świadectwo głoszącego Ewangelię, ale także wolność, którą niesie Chrystus (por. Ga 5,1). Prawą stronę Pisma Świętego wypełniają trzy dojrzałe kłosy. Głoszenie Ewangelii ma bowiem owocować przyjęciem Chrystusa przez ewangelizowanych, ale też szczęściem wiecznym – tak tych, którzy przyjmują Słowo Boże, jak i tych, którzy je głoszą. Kłosy są figurą Kościoła, który żyje Ewangelią, jak też są symbolem Eucharystii, która buduje Kościół.


Nad księgą Pisma Świętego znajduje się sześcioramienna złota gwiazda ze złotym promieniem. Przedstawienie to odwołuje się do gwiazdy betlejemskiej, umieszczonej również w herbie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów), do którego należy abp Tadeusz Wojda. Symbol gwiazdy wskazuje, że orędzie Dobrej Nowiny zaadresowane jest do wszystkich ludzi, przypomina również wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Ten znak wskazuje, że przyjęcie Ewangelii, rozpoznanie Chrystusa i uznanie Go za Pana prowadzi do zbawienia (por. Flp 2,9-11). Gwiazda betlejemska i złoty promień odwołuje się również do tajemnicy narodzin Chrystusa. Jest więc wyrazem nadziei, radości, pokoju, ale również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Gwiazda betlejemska przywołuje na myśl słowa Mędrców, którzy pytając o Chrystusa mówią o tym, iż „widzieli Jego gwiazdę na Wschodzie” (por. Mt 2,2). Także niebieska tynktura tarczy symbolizuje osobę Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na kartach Ewangelii ukazana jest Ona, gdy niesie Chrystusa nie tylko do domu Zachariasza i Elżbiety, ale i poza granice swej ojczyzny. W godzinie Krzyża stała się Matką Kościoła, któremu towarzyszy na drogach wiary poprzez dzieje. Arcybiskup Tadeusz Wojda rozpoczyna swą biskupią posługę w roku stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, skąd Maryja kierowała orędzie nawrócenia i pokuty. Celem Kościoła pielgrzymującego jest niebo. Barwa niebieska odwołuje się więc również do rzeczywistości nieba. Na szarfie, umieszczonej pod tarczą, wypisana jest dewiza herbowa: „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Motto to nawiązuje do słów Chrystusa: „Najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom” (Mk 13,10). Dobra Nowina jest orędziem o Bogu bogatym w miłosierdzie. W Białymstoku św. Jan Paweł II mówił: „Orędzie Bożego miłosierdzia, orędzie Chrystusa miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło także przez wasze miasto – i poszło szeroko w świat” (5 czerwca 1991 r.). Arcybiskup Metropolita Białostocki, rozpoczynając swą pasterską posługę w Kościele Białostockim, podkreśla swym biskupim zawołaniem potrzebę nowego zapału w dziele ewangelizacji i niesieniu orędzia Chrystusa miłosiernego wszystkim ludziom.

Nauczanie

Dekrety i zarządzenia

Nowe zarządzenie Arcybiskupa Metropolity na czas epidemii
Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego na czas epidemii
Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii
Zarządzenie Metropolity Białostockiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
​Zarządzenie w związku z epidemią koronawirusa
Zarządzenie Metropolity Białostockiego dotyczące Nowenny Eucharystycznej w Archidiecezji Białostockiej
Zarządzenie Metropolity Białostockiego dotyczące obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości

Homilie

Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Królowej Polski - 3 maja 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Miłosierdzia - 8 kwietnia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Niedzielę Wielkanocną - 1 kwietnia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas Mszy Krzyżma - 29 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Niedziele Palmową - 25 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Światowy Dzień Młodzieży - 24 marca 2018 r.
Słowo do wiernych na zakończenie Miejskiej Drogi Krzyżowej - 23 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 29. rocznicę ocalenia Białegostoku - 9 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w kościele pw. św Kazimierza w uroczystość św. Kazimierza Patrona Metropolii - 5 marca 2018 r.
Homilia wygłoszona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w liturgiczne wspomnienie bł. Michała Sopoćki - 15 lutego 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Środę Popielcową - 14 lutego 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Dniu Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2018 r.
Słowo Abp. Tadeusza Wojdy w cerkwi w ramach Tygodnia Ekumenicznego​​ - 19 stycznia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Trzech Króli - 6 stycznia 2018 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas Pasterki - 25 grudnia 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej podczas uroczystości nałożenia paliusza - 5 listopada 2017 r.
Homilia wygłoszona w Archikatedrze Białostockiej w uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 2017 r.

Listy pasterskie

List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego 2017/2018
List Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy do kapłanów i wiernych archidiecezji po święceniech biskupich i ingresie

Archidiecezja Białostocka


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.
Tweets by BialArchi