Czas Miłosierdzia
MAJ 2003     Nr 5(157)


Św. Stanisław - patron ładu moralnego (...) czuwa nad tym, co najważniejsze w życiu chrześcijanina i co leży u podstaw naszej Ojczyzny. Czuwa nad ładem moralnym w życiu osoby i społeczeństwa. A czymże jest ów ład moralny? Łączy się on zawsze z zachowaniem wierności prawu, przykazaniom, wierności sumieniu chrześcijańskiemu.

Dzięki niemu można odróżnić dobro od zła, uwalniać się od różnych postaci moralnego zniewolenia.

Jan Paweł II,
Audiencja generalna,3 maja 2000 r.

Umiłować Chrystusa
Święty Stanisław Biskup i Męczennik

Święty Stanisław Biskup i Męczennik,
Kościół OO. Franciszkanów, Kraków.strona główna