Joanna Aleksiejczuk
Złoty Jubileusz Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Trwalsze są pomniki umysłu i wiedzy od pomników wzniesionych mocą władzy lub będących dziełem rąk.

Francis Bacon

Wybraniec losu

Najważniejszym wydarzeniem sierpnia w Archidiecezji Białostockiej były obchodzone uroczystości 50-lecia posługi kapłańskiej Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Uroczystość rozpoczęła się 19 sierpnia 2000 roku o godz. 18.00 w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w której pół wieku temu Jubilat przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Wileńskiego, księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

Jubileusz rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Kardynała. Wspólnie z Nim celebrowali: Arcybiskup Stanisław Szymecki, Metropolita Białostocki, Sławoj Leszek Głódź biskup polowy Wojska Polskiego, biskup diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek, biskup diecezji ełckiej Wojciech Zięba, biskup pomocniczy łomżyński Tadeusz Zawistowski oraz ks. infułat Zygmunt Lewicki, obchodzący również 50-lecie kapłaństwa.

Uroczystości w katedrzeCiepłe słowa powitania wygłosił Arcybiskup Stanisław Szymecki stwierdzając m.in., że "dzisiejsza uroczystość objawia się radością na twarzach i w oczach białostoczan, którzy wyrażają wdzięczność za wiele lat posługi Księdza Kardynała w naszej diecezji, a owacja powitalna jest tych uczuć wyrazem".

Następnie biskup Sławoj Leszek Głódź w swojej homilii przybliżył wszystkim zgromadzonym postać Dostojnego Jubilata i Jego dokonania w naszej Archidiecezji. Podkreślił udział Księdza Kardynała w kontynuacji tradycji wileńskiej, której symboliczny wydźwięk miał miejsce podczas sakry biskupiej udzielonej Mu przez Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Po zakończeniu Mszy św. Przewodniczący Rady Miejskiej, prof. dr hab. Kazimierz Pieńkowski wygłosił laudację, w której odwołał się do historii i podkreślił rolę, jaką odegrał w niej Ksiądz Kardynał.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Jubilatowi dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Ryszarda Tura.

Wiceprezydent Białegostoku Marek Kozłowski przekazał Księdzu Kardynałowi Księgę Jubileuszową, wydaną z okazji 50-lecia Jego Kapłańskiej posługi.

Następnie biskup Edward Ozorowski, wikariusz generalny złożył szczere życzenia i podziękowania w imieniu Archidiecezji Białostockiej.

Głęboką wdzięczność za zasługi Księdza Jubilata wyrazili w swoich życzeniach: Krystyna Łukaszuk - Wojewoda Białostocki, Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Sławomir Zgrzywa - Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Leszek Jakończuk i Andrzej Dębski - alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Jubilat ofiarował władzom miasta kopię obrazu Matki Bożej króla Jana Sobieskiego z wrocławskiej katedry oraz wygłosił do zgromadzonych gości słowa podziękowania za gorące przyjęcie.

Późnym wieczorem w Seminarium Duchownym odbyła się uroczysta kolacja, podczas której Dostojny Jubilat podpisywał książkę pod redakcją ks. Stanisława Hołodoka Kapłańskim szlakiem Kardynała Gulbinowicza. Na duże podkreślenie zasługuje fakt, że powstała ona z inicjatywy p. Ewy Bobowskiej - Prezesa Oficyny Wydawniczej Wybór i jest jej duchowym pomnikiem wzniesionym ku czci Księdza Kardynała. Dzięki Jubileuszowej Księdze możemy wyjść poza ramy, w jakich toczy się nasze życie i zetknąć się z wybitną postacią, która zmieniła bieg historii Archidiecezji Białostockiej.

Magia małej parafii

20 sierpnia 2000 r. Szudziałowo przyjęło Księdza Kardynała wielką owacją. Dawni przyjaciele, znajomi, wierni składali hołd nie tylko z okazji Złotego Jubileuszu, ale także z samego faktu przyjazdu do nich. Byli szczęśliwi, dumni, radośni. Wspomnienia nabrały blasku, ożywiły się dusze, otuliły serca ciepłym uśmiechem tego, który przed 50 laty chrzcił, błogosławił, odprowadzał do bram wieczności.

Uroczyste obchody 50 - lecia kapłaństwa Księdza Kardynała Gulbinowicza rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Proboszcz parafii ks. Wacław Dudziuk gorąco podziękował Jubilatowi za duchowe wsparcie i rolę, jaką odegrał w szudziałowskiej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Proboszcz przedstawił też gości towarzyszących obchodom m.in. świętującego wraz z Księdzem Kardynałem 50 - lecie kapłaństwa - Księdza Infułata Zygmunta Lewickiego.

Sławoj Leszek Głódź, biskup polowy wygłosił homilię, w której przedstawił osobę Księdza Kardynała i Jego kapłańską drogę na przestrzeni wielu lat, podkreślając z całą mocą Jego miłość do ludzi i pokorę wobec świata, do której Jubilat zawsze zachęcał wszystkich wiernych. Ksiądz biskup w swojej homilii wspomniał także o zasługach Księdza Kardynała, który był lekarzem nie tylko dusz, ale również ciał, służąc zawsze parafianom swoim doświadczeniem i wiedzą zdobytą u Ojców Bonifratrów w Wilnie.

Ksiądz Kardynał otrzymał wiele życzeń płynących z gorących serc kapłanów, wiernych i przyjaciół. Dostojnemu Jubilatowi wręczono piękny dar - płaskorzeźbę przedstawiającą świątynię w Szudziałowie Parafia zaś w Szudziałowie otrzymała od Księdza Kardynała kopię obrazu Matki Bożej króla Jana Sobieskiego z katedry wrocławskiej z prośbą, aby ten piękny Maryjny wizerunek umieszczono w ołtarzu św. Bartłomieja Apostoła.

Po zakończeniu Mszy św. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Bohaterów Walk Powstańczych roku 1830 i 1863, ufundowanego przez Księdza Kardynała, którego poświęcenia dokonał wraz z Arcybiskupem Stanisławem Szymeckim, Metropolitą Białostockim i biskupem Sławojem Leszkiem Głódziem

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Księdzu Kardynałowi dyplomu Honorowego Obywatela Szudziałowa - pierwszego takiego tytułu w historii gminy.

Jubileusz obchodzony w parafii zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Ogromne wzruszenie towarzyszyło obchodom. Złotego Jubileuszu Księdza Kardynała i żal, że tak krótko i nadzieja na ponowne, szybkie spotkanie z Wielkim Kapłanem, wspaniałym człowiekiem, przyjacielem.


powrót